Statut Fundacji Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali”

 


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali” została ustanowiona przez Agatę Kalinę, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 31 lipca 2015 roku, Repertorium A nr 510/2015, sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Marciniak w kancelarii notarialnej przy ul. Słowackiego 36/5, 60-825 Poznań.
 2. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali”
  i w dalszej części statutu jest zwana „Fundacją”.
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej, współpraca z innymi specjalistami, takimi jak: lekarze różnych specjalności, położna, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, oferowanie holistycznej diagnozy i pomocy rodzicom i dzieciom, które wykazują zaburzenia w rozwoju, wspieranie ich w procesie terapii, tworzenie transdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych, propagowanie profilaktyki logopedycznej, edukacja rodziców, nauczycieli, logopedów i lekarzy z zakresu wczesnej diagnozy i interwencji logopedycznej, terapia zaburzeń karmienia i pobierania pokarmów.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Odpłatną i nieodpłatną wieloprofilową terapię dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością w zakresie usprawniania ich funkcjonowania;
 2. Odpłatną i nieodpłatną terapię logopedyczną;
 3. Odpłatną i nieodpłatną terapię pedagogiczną;
 4. Odpłatną i nieodpłatną diagnozę dziecka oraz pomoc rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem lub niepełnosprawnością (w tym pomoc dzieciom przedwcześnie urodzonym);
 5. Odpłatne i nieodpłatne zajęcia z zakresu usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka;
 6. Odpłatne i nieodpłatne zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz zapobiegania występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych;
 7. Odpłatną i nieodpłatną terapię kontaktową z udziałem psów;
 8. Odpłatną i nieodpłatną pracę z dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnością;
 9. Organizowanie imprez kulturalno- edukacyjnych i sportowych oraz konkursów i zabaw;
 10. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń dla wolontariuszy, logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, lekarzy, fizjoterapeutów i studentów na tematy związane z działalnością Fundacji;
 11. Odpłatne i nieodpłatne organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno- edukacyjnych;
 12. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki logopedycznej, diagnozy i terapii logopedycznej oraz pedagogicznej;
 13. Odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi (żłobkami, przedszkolami, szkołami i uczelniami wyższymi), wychowawczymi, terapeutycznymi oraz szkoleniowymi;
 14. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych wyjazdów i spotkań dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
 15. Zbieranie wiedzy naukowej na tematy związane z działalnością Fundacji;
 16. Propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę, Internet;
 17. Zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
 18. Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania;
 19. Sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację;
 20. Zawieranie umów z producentami materiałów reklamowych promujących Fundację;
 21. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;
 22. Wykup lub dzierżawę terenów celem założenia i prowadzenia ośrodków wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania, poradni psychologiczno- pedagogicznej;
 23. Współpraca z organizacjami, instytucjami, spółkami i osobami w kraju i za granicą, a także z władzami samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 24. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności w zakresie materiałów szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym;
 25. Uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) wniesiony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

§ 8

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji, lub subwencji od osób prawnych;
  3. zbiórek, lub imprez publicznych, lub prywatnych;
  4. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
  5. działalności gospodarczej Fundacji;
  6. odsetek i lokat bankowych;
  7. sprzedaży materiałów reklamowych, z organizacji odpłatnych działań Fundacji;
  8. dochodów z festiwali, konkursów, lub licytacji;
  9. nawiązek przyznawanych przez właściwe organy;
  10. świadczeń na cel społecznych przyznawanych w trybie art. 448 k.c.;
  11. innych źródeł i czynności niewymienionych powyżej, a służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. O celu przeznaczenia dochodów Fundacji pochodzących z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji decyduje Zarząd, chyba że ofiarodawca postanowił inaczej.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

§ 9

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz jedynie w przypadku, gdy w chwili składania przedmiotowego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
  1. 86.90.C  Praktyka pielęgniarek i położnych
  2. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  3. 58.11.Z Wydawanie książek
  4. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  5. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  6. 85.59.A Nauka języków obcych
  7. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  8. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  9. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  10. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  11. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  12. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  13. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  14. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
  15. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  16. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  17. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
  18. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  19. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  20. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  21. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  22. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  23. 63.12.Z Działalność portali internetowych
  24. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
  25. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 3. Decyzję o rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej podejmuje Fundator, w drodze pisemnego zarządzenia. W tym celu Fundator wykona wszelkie niezbędne czynności, obejmujące również dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

§ 11

 1. W razie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, działalnością tą kieruje Zarząd. Zarząd może do prowadzenia działalności gospodarczej powołać Dyrektora i udzielić mu stosownego umocowania. Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu.
 2. Prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej może mieć jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacji wynikającej z postanowień niniejszego statutu.
 3. Środki na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd przeznacza z majątku i dochodów Fundacji.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja może przeznaczać wyłącznie na realizację swoich celów statutowych.
 5. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Fundator,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 3. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Fundator

§ 13

 1. Fundatorem jest Agata Kalina, założyciel Fundacji.
 2. Do kompetencji Fundatora należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  2. powoływanie i odwoływanie członków Rady,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  7. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  8. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, lub o likwidacji Fundacji.
 3. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych zarządzeń.
 4. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim przypadku kompetencje Fundatora przejmuje Rada, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w ust. 2 lit. b, d, f, g, h, które zawsze należą wyłącznie do Fundatora.

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z minimum dwóch członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. Fundator wskazuje Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,
  2. utraty praw obywatelskich,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4. odwołania,
  5. śmierci członka.
 5. Członkowie Rady mogą otrzymywać za pełnienie swojej funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 15

Do zadań Rady należą:

 1. nadzorowanie działalności Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 2. prowadzenie innych czynności z zakresu nadzoru i kontroli prac Fundacji,
 3. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu,
 4. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
 5. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 6. przeprowadzanie kontroli przez wskazanych członków Rady, lub upoważnione osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji,
 7. wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu, a w szczególności w przedmiocie: zbycia, nabycia oraz obciążenia nieruchomości, zaciągania kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 2.000,00 zł.

§ 16

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu, lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Zaproszenie na posiedzenie powinno dotrzeć do każdego członka Rady. Posiedzenie zwołuje się w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć również przedstawiciel Zarządu oraz Fundator, jednak bez prawa głosu.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności całego składu Rady, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 17

 1. Zarząd składa się z 1 – 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejne składy wybierane są przez Fundatora, lub Radę, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji jednemu z członków Rady,
  2. utraty praw obywatelskich,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4. odwołania,
  5. śmierci członka.
 5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej przez wszystkich członków Rady, lub zarządzeniem Fundatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia i mogą otrzymywać za pełnienie swojej funkcji wynagrodzenie.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  6. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
 3. Zarząd jest zobowiązany co roku przedkładać Fundatorowi, a jeśli Fundator jest członkiem Zarządu, to Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o ich terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jednak nie mniej, niż dwóch członków Zarządu, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady oraz Fundator, jednak bez prawa głosu.

§ 20

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:
  1. Prezes Zarządu samodzielnie,
  2. dwaj członkowie Zarządu wspólnie.
 2. Do przyjmowania oświadczeń woli składanych Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 21

Zmiana statutu następuje na podstawie pisemnego zarządzenia Fundatora. Jeśli Fundator jest jednocześnie członkiem Zarządu, zarządzenie w przedmiocie zmiany statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla poprawy efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.