Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 21

Zmiana statutu następuje na podstawie pisemnego zarządzenia Fundatora. Jeśli Fundator jest jednocześnie członkiem Zarządu, zarządzenie w przedmiocie zmiany statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§ 22

  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla poprawy efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.