Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Fundator,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 3. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Fundator

§ 13

 1. Fundatorem jest Agata Kalina, założyciel Fundacji.
 2. Do kompetencji Fundatora należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  2. powoływanie i odwoływanie członków Rady,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  7. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  8. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, lub o likwidacji Fundacji.
 3. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych zarządzeń.
 4. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim przypadku kompetencje Fundatora przejmuje Rada, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w ust. 2 lit. b, d, f, g, h, które zawsze należą wyłącznie do Fundatora.

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z minimum dwóch członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. Fundator wskazuje Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,
  2. utraty praw obywatelskich,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4. odwołania,
  5. śmierci członka.
 5. Członkowie Rady mogą otrzymywać za pełnienie swojej funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 15

Do zadań Rady należą:

 1. nadzorowanie działalności Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 2. prowadzenie innych czynności z zakresu nadzoru i kontroli prac Fundacji,
 3. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu,
 4. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
 5. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 6. przeprowadzanie kontroli przez wskazanych członków Rady, lub upoważnione osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji,
 7. wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu, a w szczególności w przedmiocie: zbycia, nabycia oraz obciążenia nieruchomości, zaciągania kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 2.000,00 zł.

§ 16

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu, lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Zaproszenie na posiedzenie powinno dotrzeć do każdego członka Rady. Posiedzenie zwołuje się w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć również przedstawiciel Zarządu oraz Fundator, jednak bez prawa głosu.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności całego składu Rady, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 17

 1. Zarząd składa się z 1 – 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejne składy wybierane są przez Fundatora, lub Radę, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji jednemu z członków Rady,
  2. utraty praw obywatelskich,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4. odwołania,
  5. śmierci członka.
 5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej przez wszystkich członków Rady, lub zarządzeniem Fundatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia i mogą otrzymywać za pełnienie swojej funkcji wynagrodzenie.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  6. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
 3. Zarząd jest zobowiązany co roku przedkładać Fundatorowi, a jeśli Fundator jest członkiem Zarządu, to Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o ich terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jednak nie mniej, niż dwóch członków Zarządu, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady oraz Fundator, jednak bez prawa głosu.

§ 20

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:
  1. Prezes Zarządu samodzielnie,
  2. dwaj członkowie Zarządu wspólnie.
 2. Do przyjmowania oświadczeń woli składanych Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.