Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
  1. 86.90.C  Praktyka pielęgniarek i położnych
  2. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  3. 58.11.Z Wydawanie książek
  4. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  5. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  6. 85.59.A Nauka języków obcych
  7. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  8. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  9. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  10. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  11. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  12. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  13. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  14. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
  15. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  16. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  17. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
  18. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  19. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  20. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  21. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  22. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  23. 63.12.Z Działalność portali internetowych
  24. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
  25. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 3. Decyzję o rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej podejmuje Fundator, w drodze pisemnego zarządzenia. W tym celu Fundator wykona wszelkie niezbędne czynności, obejmujące również dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

§ 11

 1. W razie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, działalnością tą kieruje Zarząd. Zarząd może do prowadzenia działalności gospodarczej powołać Dyrektora i udzielić mu stosownego umocowania. Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu.
 2. Prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej może mieć jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacji wynikającej z postanowień niniejszego statutu.
 3. Środki na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd przeznacza z majątku i dochodów Fundacji.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja może przeznaczać wyłącznie na realizację swoich celów statutowych.
 5. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.