Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) wniesiony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

§ 8

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji, lub subwencji od osób prawnych;
  3. zbiórek, lub imprez publicznych, lub prywatnych;
  4. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
  5. działalności gospodarczej Fundacji;
  6. odsetek i lokat bankowych;
  7. sprzedaży materiałów reklamowych, z organizacji odpłatnych działań Fundacji;
  8. dochodów z festiwali, konkursów, lub licytacji;
  9. nawiązek przyznawanych przez właściwe organy;
  10. świadczeń na cel społecznych przyznawanych w trybie art. 448 k.c.;
  11. innych źródeł i czynności niewymienionych powyżej, a służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. O celu przeznaczenia dochodów Fundacji pochodzących z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji decyduje Zarząd, chyba że ofiarodawca postanowił inaczej.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

§ 9

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz jedynie w przypadku, gdy w chwili składania przedmiotowego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.