Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej, współpraca z innymi specjalistami, takimi jak: lekarze różnych specjalności, położna, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, oferowanie holistycznej diagnozy i pomocy rodzicom i dzieciom, które wykazują zaburzenia w rozwoju, wspieranie ich w procesie terapii, tworzenie transdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych, propagowanie profilaktyki logopedycznej, edukacja rodziców, nauczycieli, logopedów i lekarzy z zakresu wczesnej diagnozy i interwencji logopedycznej, terapia zaburzeń karmienia i pobierania pokarmów.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Odpłatną i nieodpłatną wieloprofilową terapię dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością w zakresie usprawniania ich funkcjonowania;
 2. Odpłatną i nieodpłatną terapię logopedyczną;
 3. Odpłatną i nieodpłatną terapię pedagogiczną;
 4. Odpłatną i nieodpłatną diagnozę dziecka oraz pomoc rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem lub niepełnosprawnością (w tym pomoc dzieciom przedwcześnie urodzonym);
 5. Odpłatne i nieodpłatne zajęcia z zakresu usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka;
 6. Odpłatne i nieodpłatne zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz zapobiegania występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych;
 7. Odpłatną i nieodpłatną terapię kontaktową z udziałem psów;
 8. Odpłatną i nieodpłatną pracę z dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnością;
 9. Organizowanie imprez kulturalno- edukacyjnych i sportowych oraz konkursów i zabaw;
 10. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń dla wolontariuszy, logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, lekarzy, fizjoterapeutów i studentów na tematy związane z działalnością Fundacji;
 11. Odpłatne i nieodpłatne organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno- edukacyjnych;
 12. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki logopedycznej, diagnozy i terapii logopedycznej oraz pedagogicznej;
 13. Odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi (żłobkami, przedszkolami, szkołami i uczelniami wyższymi), wychowawczymi, terapeutycznymi oraz szkoleniowymi;
 14. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych wyjazdów i spotkań dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
 15. Zbieranie wiedzy naukowej na tematy związane z działalnością Fundacji;
 16. Propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę, Internet;
 17. Zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
 18. Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania;
 19. Sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację;
 20. Zawieranie umów z producentami materiałów reklamowych promujących Fundację;
 21. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;
 22. Wykup lub dzierżawę terenów celem założenia i prowadzenia ośrodków wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania, poradni psychologiczno- pedagogicznej;
 23. Współpraca z organizacjami, instytucjami, spółkami i osobami w kraju i za granicą, a także z władzami samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 24. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności w zakresie materiałów szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym;
 25. Uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji.