Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali” została ustanowiona przez Agatę Kalinę, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 31 lipca 2015 roku, Repertorium A nr 510/2015, sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Marciniak w kancelarii notarialnej przy ul. Słowackiego 36/5, 60-825 Poznań.
 2. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali”
  i w dalszej części statutu jest zwana „Fundacją”.
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.